ជំរុញ​កងកម្លាំង​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការពារ​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN