ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ដែល​បាន​ក្លែង​ជា​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ញើ​និង​ដក​ប្រាក់ ទំនាក់ទំនង​ទៅ​បណ្តា​ភ្នាក់ងារ​ផ្ញើ​និង​ដក​ប្រាក់ ប្រាប់ថា​ក្រុមហ៊ុន​មានកម្ម​វិធី​ពិសេស តាម​បណ្តឹង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន​១១​ករណី – CEN