តើ​ពន្លឺ​អាចធ្វើ​ដំណើរ​បាន​ចំងាយ​ប៉ុន្មាន ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​វិនាទី​? – CEN