អ្នក​ងាយ​នឹង​ឈឺ​ញឹកញាប់ បើ​មាន​ទម្លាប់​មិនល្អ​ទាំងនេះ​ – CEN