អ្នក​ប្រហែល​មានកូន​ភ្លោះ​ហើយ បើ​មាន​សញ្ញា​សំខាន់ៗ​ទាំងនេះ​ – CEN