ក្រពត ក្រពិតគូទត្មិតដោយសារហ្វូងអ្នកប្រហារបាតសមុទ្រ (មានវីដេអូ) – CEN