ការគាំទ្រ​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​ស្រូវ​-​អង្ករ របស់​កម្ពុជា ក្នុង​ការផលិត​អង្ករ​ដែលមាន​គុណភាព​កាន់​ល្អ និង​មានតម្លៃ​ខ្ពស់​ – CEN