ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ កំពុងតែ​ដំណើរការ​ទៅមុខ​ជាធម្មតា ទោះបី​ក្នុង​កាលៈទេសៈ ដែល​កម្ពុជា កំពុងតែ​ប្រឈម​នឹង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺឆ្លង​រាតត្បាត​កូ​វីដ​-១៩(វីដេអូ) – CEN