​ប្រទេស​កាណាដា កំពុងតែ​ឈឺក្បាល ព្រោះ​តែមាន​គណនី​រាប់ពាន់ ត្រូវបាន​លួច​ចូល​ – CEN