សម្ដេច​ក្រឡាហោម ៖ ពេល​ប្រទេស​មាន​សង្គ្រាម​កើតឡើង គេ​ប្រើ​គ្រប់​មធ្យោបាយ ដើម្បី​យកឈ្នះ​សង្គ្រាម ដូច្នេះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវការពារ​សន្ដិភាព​ឲ្យ​បាន​ – CEN