រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន​៖ ប្រទេស​ជប៉ុន​នឹង​បន្ត​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​ដើរ​លើ​មាគ៌ា​សំដៅ​ទៅរក​ទិសដៅ​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​តាមបែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​របស់ខ្លួន – CEN