សាហាវ​គ្មាន​២! បុរស​ម្នាក់​នាំយក​ពស់វែក​ដែល​បាន​ចឹក មកកាន់​ពេទ្យ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ និង​សូម្បី​គ្រូពេទ្យ​ញាក់សាច់​គ្រប់ៗ​គ្នា​ – CEN