សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​បង្ក្រាប​ទីតាំង​កន្លែង​ជ្រៀក​ឈើ​១ កន្លែង​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN