លោក អ៊ឹង ប៊ុនហួរ ទទួលស្គាល់ថា​ខ្លួន​បានធ្វើ​ជ្រុល​ប៉ះ​ដល់​ជើង​គ្រឹះ​សសរស្ពាន តែ​ទម្លាក់​កំហុសលើ​កម្មករ​របស់​គាត់​ជីក​កាយ​ – CEN