អាសូរ​ណាស់​! បុរស​ម្នាក់​ដុំ​សាច់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ពេញ​ដងខ្លួន​ទាំងមូល ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ខ្លាច​ពុំ​ហ៊ាន​ក្បែរ – CEN