កម្មករនិយោជិត​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ភូមិ​វប្បធម៌​កម្ពុជា​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ធ្វើការ​តវ៉ា ទាមទារ​ឱ្យមាន​ការចរចា និង​សង​ប្រាក់​២០%​នៃ​ប្រាក់​ឈ្នួល បន្ទាប់ពី​ក្រុមហ៊ុន​កាត់​ – CEN