​អ្នក​វាយប្រហារ​អាច បំភ័ន្ត​អ្នកប្រើប្រាស់​ឱ្យ​បញ្ចូល​មេរោគ Malware តាមរយៈ​មុខងារ​មួយ​របស់ Google Drive – CEN