ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដំណាក់​ឈើ​ក្រំ នឹង​ផ្តល់​ទឹក​ផ្គត់ផ្គង់​បង្កបង្កើន​ផល​ស្រូវ ប្រមាណ ១៦.១០០ ហិកតា​ – CEN