អ្នក​ម្តាយ​គួរ​កែប្រែ​ទម្លាប់​ទាំងនេះ បើ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ – CEN