ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អង្គារ ទី ២៥ ​ខែសីហា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN