ទិន្នន័យ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ Freepik ជាង ៨​លាន​នាក់​ត្រូវបាន​លួច​ – CEN