ភេសជ្ជៈ​ទាំងនេះ ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​អ្នក​ស្អាត​បែប​ធម្មជាតិ​ – CEN