គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា និង​អន្តរក្រសួង នឹងធ្វើ​ការពិចារណា​លើ​កង្វល់​និង​អនុសាសន៍​របស់លោក​ស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត ចំពោះ​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN