អូស្ត្រាលី​គាំទ្រ លើ​កម្មវិធី​សរសេរ​កូដ​ថ្មី សម្រាប់​ក្មេងស្រី នៅ​កម្ពុជា ជាមួយ Sisters of Code – CEN