ក្រុម​ប្រទេស​មហា​អនុតំបន់​ទន្លេមេគង្គ យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការស្ដារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នាពេល នេះ និង​នៅក្រោយពេល​វិបត្តិ​កូ​វីដ ១៩ – CEN