រឿង​ឈឺឆ្អាល​នឹង​ព្រំដែន​រឿង​ទៅ​មើល​ព្រំដែន រឿង​ស្រឡាញ់​ទឹកដី គឺជា​រឿង​ដ៏​ល្អ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែលជា​រឿង​អាក្រក់ មិនអាច​អត់ឱន​ឱ្យបាន​នោះ គឺ​ការ​បំភ្លៃ​ការ​មួលបង្កាច់ និង​ការ​ញុះញង់​ – CEN