ក្មេងស្រី​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ មានរឿង​បន្តិច​បន្តិច​ចិត្តខ្លាំង លោត​ពី​អគារ​ជាន់​ទី​២៥ ឪពុក​រង់ចាំ​ត្រង​ចាប់​ខាងក្រោម​ស្លាប់​ទាំងពីរ​ – CEN