ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង​៖ បានស្នើ និង​ជំរុញ​ឱ្យ​វិស្វករ​នៅក្នុង​តំបន់ មាន​សមត្ថភាព​ទៅតាម​ស្ដង់ដារ​អន្តរជាតិ​ – CEN