ចិន ដាក់ទោស​យុវជន ២​នាក់ យក​លុយ​ដុតចោល​ដើម្បី​ភ្នាល់​គ្នា​ពី​ភាពមានបាន​ – CEN