បុគ្គលិក​គ្រប់គ្រង​ផេ​ករ​បស់​ក្រុមហ៊ុន​លក់​គ្រឿងសម្អាង​មួយ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​លួច​ដក​ប្រាក់​តាម​លេខ​កូដ ពេលដែល​អតិថិ​ជនក​ម្មង់​គ្រឿងសម្អាង​ – CEN