ផ្អាក​ការអនុញ្ញាត​បងប្អូន​អាជីវករ​ខ្មែរ លក់ដូរ​នៅ​ផ្សារ​រោង​ក្លឿ ចេញចូល​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ ពីថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់ ទី​៧ ខែកញ្ញា​ – CEN