អូស្ត្រាលី បំបែក​កំណត់ត្រា មាន​អ្នកស្លាប់​ប្រចាំថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត ដោយសារ COVID-19 – CEN