ផ្អើល​លក់​បាញ់​ភាគហ៊ុន នៅ​អាមេរិក ដោយសារ​បារម្ភ​រដ្ឋាភិបាល​ក្ស័យធន​ – CEN