សកល​ភា​វូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី​នេះ អាជីវកម្ម​គ្រប់​វិស័យ ចាំបាច់​ត្រូវ​ចេះ​ប្រើ​អន​ឡាញ – CEN