លោក សាយ សំ​អាល់ ៖ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​កសាង​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​វ័យក្មេង​ក្នុង​ភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ – CEN