រាជរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍​ម្ចាស់ជំនួយ ប្រតិបត្តិ​ករ និង​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ប្តេជ្ញា​រួមគ្នា ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន នូវ​ចក្ខុវិស័យ​គ្មាន​មីន​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០២៥ – CEN