ករណី​ជំងឺ​គ្រុន​ផ្តាសាយធំ (Influenza A) បាន​កើ​ត​ឡើ​ង​លើ​ក្រុមមនុស្ស​នៅក្នុង​ពន្ធ​គារ​ខេត្តព្រះវិហារ​ដោយមាន​ការចម្លង​បន្ត​គ្នា​ – CEN