អភិបាល​រាជធានី អំពាវនាវ​ឲ្យ​យុវជន យុវនារី​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ទប់ស្កាត់ ការធ្វើ​បដិវត្តន៍​ពណ៌ និង​ទប់ស្កាត់​របប​ប្រល័យពូជសាសន៍ កុំ​ឲ្យ​មាន​ជា​លើក​ទី​២ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN