ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក ទី​45 ក្នុង​អាណត្តិ​ទី​2 – CEN