​អន្តរក្រសួង​ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​អន្តោប្រវេសន៍​ថ្មី ដោយ​យក​ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ធ្វើជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុងការ​រៀបចំ​ធ្វើ​ច្បាប់​ថ្មី​នេះ​ – CEN