ធុរជន​ជប៉ុន បានបង្ហាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី software ក​សិ​ឧស្សា​កម្ម ចំណីអាហារ និង​វិស័យ​មួយចំនួនទៀត​ – CEN