អ្នកដឹង​ទេ​ថា ក្នុង​ទីបញ្ជាការ IS មាន​អ្វីខ្លះ​? – CEN