“​ឃាតករ​” ប្រឆាំងនឹង​នាវាមុជទឹក​របស់​អាមេរិក​ (Video inside) – CEN