ប្រទេស​ឥណ្ឌា បាន​បិទ​កម្មវិធី​ដែលមាន​ដើមកំណើត​ចិន​ចំនួន ១១៨ បន្ថែមទៀត មាន​ទាំង​កម្មវិធី Alipay និង Ulike ផងដែរ​ – CEN