ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ប្រើ​គោលជំហរ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់​ប្រាក់រៀល តាម​យន្តការ​ទីផ្សារ ដោយ​មិន​ប្រើ​យន្តការរដ្ឋបាល​ – CEN