តម្រូវឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន Nutrilatt Master បញ្ឈប់​ជាបន្ទាន់​ការនាំ​ចូល និង​ចែកចាយ​នូវ​ផលិតផល​ម្សៅ​ទឹកដោះគោ សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ទារក និង​កុមារ​ម៉ាក Nutrilatt ព្រោះ​មាន​ជាតិ​ដែក​កម្រិត​ទាប បង្ក​ផលប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ទារក និង​កុមារ​ – CEN