អ៊ួយ!! ហើយឡើងឆ្ងាញ់… អស់អាលីងសល់តែក្តាម! អូនអត់ចេះហូបប្រៃ (Video inside) – CEN