រញ្ជួយដីកម្រិត ៦,៤រង្វាស់រិចទ័រ នៅតៃវ៉ាន់ បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ២នាក់ស្លាប់ – CEN