មូលដ្ឋាន​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍​ជិត ៩០០​ទីតាំង​ត្រូវបាន​វាយតម្លៃ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​សុវត្ថិភាព​ – CEN