មិន​ខ្វល់​នឹង​ត្រជាក់​! និស្សិត​ចិន ប្រឹង​ប្រលងប្រជែង​តារា​… សុដន់​! – CEN